Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie przy ul. Plantowej 2. Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych, czyli o tym, jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Aby skontaktować się z Administratorem możesz skorystać z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt, zadzwonić 59 834 32 03 lub napisać na adres daneosobowe@cechczluchow.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie (poprzez kontakt e-mail/telefoniczny lub podczas zawierania umowy).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przy typowym korzytsaniu z tej strony internetowej nie jest konieczne podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Podanie podstawowych danych kontaktowych może być konieczne, jeśli chcesz nawiązać z nami kontakt. W takiej sytuacji potrzebujemy minimum: Twojego imienia oraz adresu e-mail.

W szczególnych sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa związane np. z rachunkowością lub podatkami, możemy wymagać od Ciebie podania również innych danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane niezbędne do świadczenia usług. W tych przypadkach podanie niektórych informacji jest konieczne w celu właściwej realizacji usług (np. procesowania płatności, zależnie od wybranej formy zapłaty).

Zakres przetwarzanych danych jest zatem różny w przypadku poszczególnych usług i są wskazane w stosownych formularzach podczas procesu ich realizacji.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane na podstawie umowy o realizację usług. Przetwarzamy zatem dane niezbędne do realizacji tej umowy. Bez ich podania nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do tych usług.

W przypadku usług płatnych Twoje dane przetwarzamy również na podstawie przepisów prawa w celach rachunkowych i podatkowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania.

W przypadku udzielonej zgody - do czasu jej cofnięcia lub skierowania wniosku o ograniczenie przetwarzania.

W przypadku danych niezbędnych do realizacji umów - przez okres ich wykonywania, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu tych umów.

W przypadku danych gromadzonych w celach rachunkowych i podatkowych - przez czas zgody z obowiązującymi przepisami.

Twoje prawa

Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO), przysługują Ci następujące uprawnienia:

Komu przekazujemy Twoje dane?

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom realizującym na rzecz Administratora zadania związane z realizacją zamówionych usług. Przekazanie danych objęte jest w takim przypadku stosowną umową i wymaga od podwykonawcy zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą zostać przekazane również innym, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów, podmiotom, w tym organom ścigania (prokuratura, policja, sąd).

Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom zagranicznym, w tym spoza Unii Europejskiej.

Czy Twoje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?

Jedyną formą automatycznego przetwarzania danych w ramach niniejszej strony jest zbieranie danych statystycznych. Poza tym Twoje dane nie są przetwarzane w żaden zautomatyzowany sposób, w tym profilowane.

Wróć na górę