Statut Cechu

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U.Nr 17, poz 92) i na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U.Nr 55, poz 235 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych będącymi pracodawcami.
 2. Cech jest związkiem pracodawców.
 3. Cech zrzesza rzemieślników i pracodawców z terenu Miasta i Gminy Miastko, Miasta i Gminy Czarne, Miasta i Gminy Debrzno, Miasta Człuchów, Gminy Człuchów, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo, Gminy Koczała, Gminy Konarzyny, Gminy Kamień Krajeński.
 4. Cech prowadzi działalność w zakresie społeczno-organizacyjnym, kulturalnym, oświaty oraz w zakresie gospodarczym.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych.
 2. Siedzibą cechu jest: Miasto Człuchów.

§ 4

Cech na zasadzie dobrowolności może zrzeszać się w Izbie Rzemieślniczej i innych organizacjach oraz jednostkach gospodarczych.

II. Zadania Cechu

§ 5

Zadaniem Cechu jest:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów,
 2. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym także prowadzenie usług Biura Rachunkowego dla Członków i osób trzecich, a także doradztwa podatkowego na rzecz członków Cechu,
 3. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mające na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 4. Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji gospodarczych,
 5. udzielanie rzemieślnikom pomocy, zwłaszcza wykonującym tradycyjne rzemiosła wymagające manualnych umiejętności,
 6. udzielanie członkom porad prawnych,
 7. przedstawianie właściwym organom terenowym administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
 8. udzielanie członkom pomocy poprzez udzielanie porad i informacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 9. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 10. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie działalności artystycznej, organizowanie konkursów i pokazów,
 11. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 12. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 13. uczestniczenie w realizacji zadań systemu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła,
 14. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych poprzez członków,
 15. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 16. inicjowanie działalności kulturalno-rozrywkowej, turystyczno-wypoczynkowej i sportowej wśród zrzeszonych członków-rzemieślników,
 17. prowadzenie i rozwijanie działalności socjalnej, kulturalno-oświatowej i mieszkaniowej na rzecz pracowników Biura Cechu i ich rodzin,
 18. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczegółowe,
 19. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu dotyczących działalności gospodarczej,
 20. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych oraz z tytułu zrzeszania się cechu w innych organizacjach i jednostkach gospodarczych,
 21. zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być: rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą z zachowaniem warunków określonych w ustawie, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji pisemnej, deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, oświadczenie dotyczące gotowości do uiszczenia składek członkowskich, oraz rodzaj prowadzonej działalności.
 2. Organem uprawniającym do przyjmowania członków jest Zarząd, który podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu w poczet członków w drodze uchwały.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 8

 1. Od decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się zainteresowanego na piśmie w terminie 14-dniowym.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy prawo odwołania do Sądu Cechowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Sąd Cechowy nie później niż 30 dni od daty jego złożenia.
  W związku z wniesieniem odwołania Zarząd doręcza uchwałę z uzasadnieniem swojej decyzji Sądowi Cechowemu i zainteresowanemu. Decyzja Sądu Cechowego w sprawie odwołania jest ostateczna w postępowaniu przed organami Cechu.

§ 9

 1. Członkowie Cechu mają prawo:
  1. Korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
  2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,
  3. Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,
  4. wnoszenie odwołań do uchwał Zarządu Cechu oraz organów określonych w Statucie,
  5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielanie wyjaśnień,
  6. wgląd w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
  7. uzyskiwanie od organów cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach grup członkowskich lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach i zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
  1. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu powszechnego,
  2. został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem organu Cechu,
  3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu.

§ 10

Członkowie Cechu obowiązani są:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji cechowej i realizacji jej zadań,
 2. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
 3. stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
 4. regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 5. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 6. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.

§ 11

Członek cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech, o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności cechu, oraz zmianie nazwy zakładu bądź zmiany siedziby zakładu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

§ 13

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego z wypowiedzeniem pisemnym skierowanym do Zarządu Cechu.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

§ 14

Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu. W przypadku wykreślenia członka Zarząd Cechu podejmuje stosowną uchwałę.

§ 15

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

 1. O wykluczeniu członka Cech zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczną z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób określony w § 39 Statutu.
 4. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny w czasie rozpatrywania jego odwołania przez organ i popierać je, oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie posiedzenia organu, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem, listem poleconym na 10 dni przed terminem posiedzenia organu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez organ Cechu odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej ustana Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków.
 2. Nie uregulowane składki podlegają ściąganiu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
  1. „Honorowego Członka Cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
  2. „Honorowego Starszego Cechu” osobom, które pełniły funkcję Starszego Cechu.
 2. Osoby posiadające tytuły Honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

§ 19

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Cechu do przyjmowania w poczet członków Honorowych Cechu rzemieślników, którzy zaprzestali swojej działalności, a złożyli deklarację pozostania w szeregach Członków Honorowych Cechu.

IV. Organy cechu

 1. Organami Cechu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Cechowy
 2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit B, C, D.
 3. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust 1. dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach powszechnie obowiązujących.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał należących do jego zakresu działalnia.

§ 21

 1. Do zakresu działania i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie Statutu i jego Zmian,
  2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnych i Sądu Cechowego, oraz zastępców członków,
  3. określenie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
  4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
  5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
  6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
  7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienie z nich,
  8. upoważniania zarządu do zaciągania pożyczek lub zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
  9. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
  10. nadawanie godności „Honorowego Starszego Cechu” i „Honorowego członka cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
  11. wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
  12. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie,
  13. do zakresu działania i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy utworzenie funduszu pomocowego na rzecz rozwoju Cechu Rzemiosł Różnych.

§ 22

 1. Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Cechu w czasie pełnienia kadencji do zawieszania w czynnościach Starszego Cechu, Członków zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Cechowego i członów Sądu Cechowego – w przypadku naruszenia przepisów Statutowych, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. W czasie zawieszenia w czynnościach członków organów statutowych do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków ich obowiązki przejmują zastępcy a w miejsce Starszego Cechu jego obowiązki przejmuje Podstarszy Cechu.

§ 23

 1. Jeżeli cech liczy więcej niż 200 członków Walne Zgromadzenia zastępuje się Zebraniem Delegatów.
 2. Delegatów wybierają Sekcje terenowe na okres kadencji zarządu.
  Przy liczbie członków cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na 4 członków, ponad 1000 do 1500 członków – 1 delegat na 6 członków, ponad 1500 członków – 1 delegat na 8 członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
 4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu zwyczajnego bądź nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. ¼ ogólnej liczby członków, a jeżeli Walne Zgromadzanie zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów – ¼ ogólnej liczby delegatów.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków lub delegatów listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy umieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w ciurze cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących dokumentów:
   1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły, 2) sprawozdania Zarządu, 3) projektów podstawowych uchwał, 4) protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia;
 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.
 4. Jeżeli Walne Zgromadzenie lub Zebranie Delegatów zwołane w sposób określony w § 25 nie może odbyć się z powodu wymaganego Statutem quorum, przeprowadza się je w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o pół godziny później. Zebranie Delegatów lub Walne Zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenia otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu, Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, i sekretarza.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa Regulamin.

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków cechu lub delegatów, oraz gdy Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z postanowieniem § 25 pkt 4 Statutu Cechu, tj. gdy odbywa się w tak zwanym „drugim terminie”.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnianiu porządku obrad, oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 człosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu lub delegaci.
 5. Przy obliczaniu wymaganej liczby głosów w głosowaniu jawnym uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw, a w głosowaniu tajnym uwzględnia się tylko oddane głosy ważne.

§ 26

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

B. ZARZĄD CECHU

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

 1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego, sekretarza, skarbnika i członka. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów + jeden głos.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera podstarszego, sekretarza i skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu lub delegaci.
 5. Kandydatem na Starszego Cechu powinna być osoba legitymująca się 5-letnim stażem prowadzonej działalności w Cechu, tytułem mistrza, wyższym wykształceniem lub technicznym w zawodzie.
 6. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 5-letni okres członkostwa w cechu.
 7. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieli absolutorium. W tych przypadkach nie stosuje się przepisu § 27 ust. 3 statutu.

§ 31

W razie ustąpienia, zawieszenia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji bądź w toku kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, w przypadku równości głosów według kolejności umieszczenia na liście wyborczej. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje do Podstarszy.

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 33

 1. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu w szczególności:
  1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
  2. gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21,
  3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie materiałów na Zgromadzenia,
  4. powoływanie Komisji spośród członków Cechu na okres kadencji zarządu,
  5. powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie mu wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonanie zamówień przez członków cechu,
  7. ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
  8. przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie – członków cechu oraz członków honorowych cechu,
  9. nakładanie kar na członków cechu za niestosowanie przepisów statutu,
   Zarząd może stosować następujące kary: upomnienie, nagana, wykluczenie z cechu,
   Niezależnie od stosowania kary Zarząd może orzec dodatkowo:
   zakaz szkolenia uczniów na czas określony lub na zawsze oraz pozbawić korzystania ze świadczeń cechu na czas określony,
  10. decydowania o zakresie rozwoju i rozmiarach prowadzonej działalności gospodarczej przez cech, przystąpienie cechu do spółek i innych jednostek gospodarczych oraz o wysokości udziałów z tego tytułu,
  11. decydowanie o warunkach i wysokości świadczeń członków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  12. ustala limit zatrudnienia w Biurze Cechu i w miarę wprowadzania i poszerzania działalności gospodarczej może ustanowić w miejsce Kierownika Biura stanowisko Dyrektora Biura Cechu.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadomieni są na 3 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
 3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Kierownik Biura Cechu z głosem doradczym.

§ 36

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszym Cechu lub Podstarszym Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy powołanych Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, 2 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji.
  Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków razem.
  Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1 głos.
  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków cechu – zarządu cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
  2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
  4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowo zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. SĄD CECHOWY

§ 39

 1. Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprzestrzeganie Statutu Cechu, naruszenie zasad etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawach dyscyplinarnych służy zainteresowanemu odwołanie do Sądu Cechowego.

§ 40

 1. Sąd Cechowy składa się z 4 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 1 zastępcę przewodniczącego.

§ 41

Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

§ 42

Orzeczenia Sądu Cechowego są ostateczne w samorządowym toku postępowania.

§ 43

W trybie nadzwyczajnym zainteresowany członek po wyczerpaniu wewnętrznej drogi odwoławczej może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Walnego Zgromadzenia (zebrania delegatów). Wniesienie sprawy do Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje wykonania orzeczenia Sądu Cechowego.

§ 44

Zakres i tryb pracy Sądu Cechowego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. Komisje zarządu cechu

§ 45

 1. Dla wykonania zadań cechu, a w szczególności w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków Zarząd Cechu może powołać: Komisję Kontroli Społecznej, Komisję do spraw skarg i wniosków oraz inne Komisje Cechowe.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 3. Kadencja Komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 46

 1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji rzemieślniczych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

VI. Zasady gospodarki finansowej cechu

§ 47

 1. Środki finansowe cechu stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. opłaty za świadczenia cechu,
  3. dobrowolne świadczenia rzemieślników,
  4. wpływy z działalności gospodarczej,
  5. wpłaty na rzecz funduszu pomocowego, zasobowego,
  6. inne wpływy,
  7. środki na Funduszu Statutowym,
  8. środki na Funduszu Zapasowym.
 2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników ustala Zarząd Cechu w ramach swoich kompetencji.

§ 48

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

VII. Biuro cechu

§ 49

 1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
 2. Kierownik Biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu, mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik Biura Cechu bierze udział w Obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik Biura Cechu odpowiada za pracę Biura przez Zarządem Cechu.
 6. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura w ramach ilości ustalonych przez Zarząd Etatów oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia za pracę należy do kompetencji Kierownika Biura Cechu w porozumieniu ze Starszym Cechu i Zarządem.

§ 50

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Kierownik Biura Cechu.

VIII. Reprezentacja cechu

§ 51

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 52

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez niego pracownika Biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonych szczegółowo.

IX. Postępowanie odwoławcze szczególny

§ 53

Sprawy wynikające ze stosunku członkostwa wniesione w wyniku wydanych orzeczeń przez Sąd Cechowy rozpatruje Walne Zgromadzenie (Zebranie Delegatów). Sprawy te winny być rozpatrzone w ciągu jednego roku licząc od dnia wniesienia sprawy przez zainteresowanego. Termin wniesienia sprawy wynosi 14 dni od daty doręczenia sądu cechowego. Opóźnienie terminu wniesienia sprawy do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Delegatów) może być usprawiedliwione przez ten organ z ważnych przyczyn. Wniesienie sprawy po tym terminie bez usprawiedliwienia powoduje oddalenie sprawy bez jej rozpatrzenia.

X. Likwidacja cechu

§ 54

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.

§ 55

Niniejszy Statut przyjmuje się do realizacji i przestrzegania w tut. cechu oraz do złożenia w Sądzie Rejestrowym Gdańsk XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako obecnie obowiązujący TEKST JEDNOLITY STATUTU CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W CZŁUCHOWIE, który uwzględnia brzmienie Statutu z 27.06.1997 r. przyjętego Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 3/97 oraz zmianami wg Uchwał nr 7/98 z dnia 12.06.1998 r. Walnego Zgromadzenia i zmianą z 16.06.2000 r. Uch. Nr 6/2000 Walnego Zgromadzenia. Statut z 27.06.1997 r. oraz zmiany Statutu z 12.06.1998 r. i z 16.06.2000 r. są zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Słupsku VIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy.

Podstawa prawna: art. 10 a ust. 2 Ustawy z 30.11.2000 r. / Dz. U. 114/2000 poz. 1194 Przepisów wprowadzających Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (obowiązek złożenia tekstu jednolitego Statutu cechu do zarejestrowania Cechu w KRS Gdańsk).

Tekst jednolity Statutu Cechu został zatwierdzony przez ZARZĄD Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie Uchwałą Nr 14/2001 z dnia 31.07.2001.

Wróć na górę